Diavola

Diavola

£12.50

Tomato sauce, mozzarella, spicy salami, chilli